Warunki korzystania

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Umowa użytkownika ( zwana dalej Umową ) reguluje procedurę i warunki świadczenia usług przez „ FutureWay Solutions ” (dalej jako Usługodawca ) za pośrednictwem strony internetowej https://futureway.solutions/ (zwanej dalej Witryną ), oraz skierowana jest do osoby fizycznej (zwanej dalej Użytkownikiem ), która chce wyrazić zgodę na udział w programach inwestycyjnych i skorzystać z usług Dostawcy .
  2. Usługodawca i Użytkownik uznają procedurę i formę zawarcia niniejszej Umowy za prawnie wiążące na piśmie.
  3. Aby rozpocząć korzystanie z usług, Użytkownik wyraźnie, w pełni i bezwarunkowo akceptuje wszystkie warunki niniejszej Umowy . Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek klauzulą umowy, musi zaprzestać korzystania z Witryny i usług Dostawcy .
  4. Serwis stanowi integralną część zasobów systemu inwestycyjnego i wymiany Usługodawcy .
  5. Konto Osobiste - sekcja Serwisu dostępna dla Użytkownika wyłącznie po autoryzacji i zawierająca informacje o rachunkach pieniężnych, operacjach, planach inwestycyjnych oraz inne informacje dotyczące uprawnionego użytkownika.
 2. Warunki świadczenia usług
  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi inwestycyjne i giełdowe poprzez funkcjonalność Serwisu https://futureway.solutions/ .
  2. Warunki świadczenia usług nie są regulowane przepisami państwowymi i są ustalane samodzielnie przez Dostawcę .
  3. Usługi świadczone są od momentu wpłaty środków lub skorzystania z usługi wymiany walut po zarejestrowaniu konta osobistego Użytkownika .
  4. Informacje o warunkach świadczenia usług Spółki, w tym o planach inwestycyjnych, dostępne są w odpowiednich sekcjach Serwisu .
  5. Usługa obsługi rachunków pieniężnych użytkownika jest świadczona przez cały okres realizacji planu inwestycyjnego.
  6. Wszelkie odniesienia, opinie, artykuły i ogólna zawartość Witryny nie stanowią bezpośrednich rekomendacji inwestycyjnych, wezwania do inwestowania ani korzystania z usług firmy.
 3. Warunki świadczenia usług dla konta osobistego użytkownika
  1. Użytkownik potwierdza, że ostateczna decyzja o skorzystaniu z jakichkolwiek usług firmy, w tym inwestycyjnych, została podjęta samodzielnie, kierując się własnymi przekonaniami.
  2. Użytkownik korzysta z Serwisu wyłącznie do celów osobistych i nie realizuje innych celów, w tym nielegalnych.
  3. Wszelkie działania Użytkownika w Serwisie są przez niego wykonywane na zasadzie dobrowolności i według jego własnego uznania, ale nie powinny naruszać warunków niniejszej Umowy .
  4. Informacje dostarczone przez Użytkownika są poufne i nie podlega przeniesieniu na rzecz osób trzecich, bez względu na przyczynę wniosku o świadczenie takich informacji.
  5. Nieprzestrzeganie, nieprzestrzeganie, swobodna interpretacja lub ignorowanie niniejszej Umowy może prowadzić do zawieszenia świadczenia usług, zablokowania konta osobistego Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia ze strony Dostawcy .
  6. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą powstać między Użytkownikiem a Usługodawcą, są rozstrzygane wyłącznie w procesie negocjacji, bez angażowania w proces stron zewnętrznych, zarówno zainteresowanych, jak i niezainteresowanych.
 4. Prawa i obowiązki użytkowników
  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. Utwórz konto osobiste, wypełniając formularz rejestracyjny w Witrynie . Ta czynność otworzy dostęp do Twojego konta osobistego .
   2. Dokonaj uzupełnienia salda i wypłaty środków dowolną z proponowanych metod na Koncie Osobistym .
   3. Przeprowadzaj transakcje gotówkowe, korzystając z funkcjonalności Witryny .
   4. Terminowy zysk z zainwestowanych środków zgodnie z warunkami planów inwestycyjnych Dostawcy opublikowanymi w Witrynie .
   5. Otrzymuj wypłatę środków w ciągu 72 godzin od daty utworzenia wniosku o wypłatę środków na Koncie Osobistym .
   6. Wykonywania działań zmierzających do stworzenia struktury afiliacyjnej, której warunki opisane są na Stronie Marketingowej z wykorzystaniem linku marketingowego, materiałów reklamowych lub innych sposobów rozpowszechniania informacji o usługach Dostawcy , z wyłączeniem tych zabronionych.
   7. Uzyskaj wsparcie doradcze i techniczne Usługodawcy w sprawach inwestycyjnych, giełdowych i innych procesów bezpośrednio związanych z działalnością firmy, niezależnie od statusu Użytkownika i / lub jego konta osobistego.
  2. Użytkownikowi zabrania się:
   1. Utwórz więcej niż jedno konto osobiste w Witrynie , niezależnie od realizowanych celów.
   2. Podejmować jakichkolwiek działań mających na celu zaszkodzenie firmie lub funkcjonalności Serwisu . A także uniemożliwić sprawne działanie Witryny przy użyciu oprogramowania lub sprzętu.
   3. Przeprowadzać wszelkie działania w celu zajęcia funduszy lub mienia Dostawcy .
   4. Wykorzystuj zarobione przez firmę środki na finansowanie nielegalnej działalności lub nielegalnego obrotu środkami, a także wykorzystuj pieniądze otrzymane nielegalnie w procesie inwestycyjnym i wymiany.
   5. Rozpowszechniać nieuzasadnione lub niezweryfikowane informacje o firmie lub usługach Dostawcy i / lub klientach ( Użytkownikach ) firmy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na dobre imię i reputację Usługodawcy i / lub Użytkowników .
   6. Używaj spamu lub innych metod nielegalnego promowania linków marketingowych, w tym przedstawiania siebie jako pracownika firmy.
 5. Usługodawca ma prawo:
  1. Wprowadź zmiany w niniejszej Umowie , aktualizując stronę Umowy z użytkownikiem lub publikując informacje na innych stronach Witryny .
  2. Aby wprowadzić zmiany w warunkach świadczenia usług poprzez aktualizację informacji w odpowiednich sekcjach Witryny .
  3. Zawiesić działanie Witryny i / lub usług wsparcia dla zaplanowanych lub nieplanowanych prac technicznych, aktualizacji i innych działań mających na celu poprawę właściwości użytkowych i informacyjnych Witryny .
  4. Zawiesić świadczenie usług na okres działania siły wyższej na terytorium zamieszkania Użytkownika lub na terytorium siedziby Usługodawcy .
  5. Zablokuj konto Użytkownika, który naruszył którykolwiek z warunków niniejszej Umowy bez dalszego ostrzeżenia.
  6. Wysyłaj aktualności, alerty, powiadomienia i inne bloki informacyjne o charakterze handlowym, technicznym, notyfikacyjnym i reklamowym na dane kontaktowe podane przez Użytkownika .
 6. Umowa dotycząca ryzyka
  1. Korzystając z usług firmy Użytkownik ujawnia, że jest świadomy i świadomy ryzyk związanych z jakąkolwiek działalnością inwestycyjną, w tym z działalnością FutureWay Solutions .
  2. Wyniki i wskaźniki osiągane obecnie przez FutureWay Solutions w żaden sposób nie wpływają ani nie gwarantują przyszłych wskaźników rentowności.
  3. Kierownictwo serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ataki hakerów na konta. Aby uniknąć włamania na konto, zaleca się tworzenie skomplikowanych haseł, w żadnym wypadku nie przekazuj ich osobom nieuprawnionym, jak jakiekolwiek dane osobowe.